Termin składania ofert

do dnia 09-06-2017

Nazwa zamawiającego

CORAL W. PERKOWSKI, J. PERKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Numer ogłoszenia

1035785

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście do dnia 09 czerwca 2017, do godz. 15:30 w formie papierowej w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz z dopiskiem: „Oferta na zadanie: Propagowanie OZE poprzez realizację inwestycji w farmę fotowoltaiczną oraz działania promocyjne i edukacyjne firmy Coral”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

coral@coral.gogler.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Sobolewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663300109

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace związane z kompleksową budową obiektu budowlanego służącego do produkcji energii elektrycznej mocy 999,44kW z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: moniecki Miejscowość: Jaskra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 999,44kW wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace związane z kompleksową budową obiektu budowlanego służącego do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne, w tym:
1. Kompleksowa budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w szczególności:
1) prace projektowe,
2) prace ziemne przygotowawcze,
3) roboty budowlane związane ze wznoszeniem konstrukcji wsporczej,
4) roboty budowlane związane ze wznoszeniem ogrodzenia,
5) roboty budowlane związane z montażem modułów fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej
6) roboty budowlane związane z budową instalacji DC,
7) roboty budowlane związane z budową instalacji AC,
8) roboty budowlane związane z montażem urządzeń energoelektronicznych na konstrukcji wsporczej
9) roboty budowlane związane z montażem monitoringu inwerterów
10) roboty budowlane związane z montażem i konfiguracją System Zarządzenia Energią,
11) roboty budowlane związane z budową przyłącza,
12) roboty budowlane związane z budową systemu ochrony elektronicznej,
13) prace końcowe: uruchomienie, pomiary, testy, odbioru, dokumentacja powykonawcza, zgłoszenie do odbioru do Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
2. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie elektrowni.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 2 miesiące od dnia przekazania placu budowy do daty podpisania protokołu końcowego. Jest to termin wykonania wszystkich prac stanowiących przedmiot umowy. Jako dzień realizacji zadania należy rozumieć dzień, w którym Wykonawca zakończy wszelkie roboty i dostarczy kompletną dokumentację (w tym zgłoszenie do odbioru obiektu do Operatora Sieci Dystrybucyjnej

Dokładny termin realizacji zadania należy ustalić przy założeniu, że zawarcie umowy z Wykonawcą i przekazanie placu budowy nastąpi do dnia 15 czerwca 2017 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na:
1) dostawie i montażu konstrukcji wsporczej wraz z montażem modułów fotowoltaicznych o sumarycznej mocy nie mniej niż 900kW ,
2) dostawie i montażu instalacji elektrycznych wraz ze stacją transformatorową o mocy nie mniej niż 900kW.
Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza „Wykazu robót”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ZO. Do wzmiankowanego wykazu robót należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunki.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.:
• posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 1 osoba ;
• posiadają świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – min. 1 osoba ;
• posiadają świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – min. 1 osoba ;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu może wziąć udział Oferent, w stosunku do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, ZO wraz z załącznikami oraz pytaniami, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji. W przypadku wystąpienia konieczności zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym Wykonawca wykona przedmiot umowy także na podstawie dokumentacji zamiennej, wykonanej na koszt Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające je do użytku.
3. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu wykonawczego w celu uszczegółowienia oferowanych rozwiązań.
4. Zastosowane rozwiązania i urządzenia muszą być zgodne z normami PN i EN lub innymi równoważnymi zaakceptowanymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w tym zasadami dobrej praktyki inżynierskiej, a także wymogami Krajowego Systemu Energetycznego (KSE).

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności:
1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach:
a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania – fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru na piśmie,
b) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,
e) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
f) zawsze, gdy zmiana taka jest to korzystna dla Zamawiającego
g) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze STWiOR. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pismem. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
2) zmiany ustalonego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość.
4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian do Umowy i opisem wpływu zmiany na termin wykonania Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego;
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego – w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy Wykonawca oddzielnie we własnym imieniu;
3) Wykaz robót – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego;
4) Wykaz osób biorących udział podczas realizacji zamówienia, wg wzoru własnego;
5) Informacja o osobach biorących udział w realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje lub uprawnienia
6) Dokument (np. karta katalogowa) zawierający informacje o parametrach jakościowych i bezpieczeństwa eksploatacji przewidzianych do zastosowania urządzeń i elementów umożliwiający ocenę spełnienia warunków oferty pod względem przyjętego kryterium oceny parametrów oferty;
7) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika – oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię; Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
8) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców – podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność kopii;
9) Potwierdzenie wniesienia wadium .

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się wymaganiami minimalnymi oraz kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 4.
2. Kryteria oceny ofert oznaczają matematyczne obliczenia przy ocenie ofert stanowiące podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego z kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w ustępach poniżej. Pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie odpisanych kryteriów i ustalonej punktacji wynoszącej od 0 do 100 punktów.
4. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp Opis kryteriów oceny Waga
1 Cena (K1) 60 pkt
2 Parametry (K2) 20 pkt
3 Termin realizacji (K3) 20 pkt
MAKSYMALNA PUNKTACJA 100 pkt

Wykluczenia

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do ZO.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

CORAL W. PERKOWSKI, J. PERKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Adres

Błękitna 1

15-136 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

856544526

Fax

856752474

NIP

9660868235

Tytuł projektu

„Propagowanie OZE poprzez realizację inwestycji w farmę fotowoltaiczną oraz działania promocyjne i edukacyjne firmy Coral”

Numer projektu

RPPD.05.01.00-20-0083/15-00
eu

Start typing and press Enter to search