Coral  W.Perkowski, J.Perkowski Spółka Jawna realizuje projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0083/15 pn. „Propagowanie OZE poprzez realizację inwestycji w farmę fotowoltaiczną oraz działania promocyjne i edukacyjne firmy Coral” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Cel projektu: Budowa elektrowni fotowoltaicznej, która pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych energii z OZE.

Planowane efekty:

  • Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych
  • Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
  • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
  • Rozwój lokalnej współpracy międzysektorowej
  • Tworzenie nowych „zielonych” miejsc pracy

Wartość projektu: 5 380 098,79 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 090 032,03 PLN.

eu

Start typing and press Enter to search