Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0083/15 pn. „Propagowanie OZE poprzez realizację inwestycji w farmę fotowoltaiczną oraz działania promocyjne i edukacyjne firmy Coral”.

Coral W.Perkowski J.Perkowski Sp.j. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego (ZO) na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. została wybrana oferta firmy:

Energy Factor Sp. z o.o.
ul. Popularna 4/6; 02-473 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu wpłynęło dwie oferty. Obaj Oferenci wnieśli kaucję wadialną zgodnie z warunkami udziału w postepowaniu określonymi w ZO. Nie odrzucono żadnej z ofert. Dokonano oceny kryterialnej obu ofert i na tej podstawie udzielono zamówienia.

Wykonawca Energy Factor Sp. z o.o. otrzymał największą liczbę punktów – 60 w kryterium cena (60 pkt), 15 w kryterium Parametry (20), oraz 20 w kryterium termin wykonania (20 pkt) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Kryterium
L.p. Wykonawca Cena K1 Parametry K2 Termin realizacji K3 Łączna punktacja O
1 Energy Factor Sp. z o.o. 60,00 15 20 95,00
2 Pol Solar Sp. z o.o. 59,62 15 20 94,62
eu

Start typing and press Enter to search