REALIZACJA PROJEKTU

Miło nam poinformować, że Coral  W.Perkowski, J.Perkowski Spółka Jawna otrzymał dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-336/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 100kW” ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem głównym realizowanego projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej z OZE. Cel ten realizowany będzie poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 98,89  kW zlokalizowanej w miejscowości Choroszcz.

Planowane efekty:

  • Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych
  • Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
  • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
  • Rozwój lokalnej współpracy międzysektorowej

Wartość projektu: 587 797,47 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 310 624,67 PLN.

Menu