Realizacja projektu “Nowe ekousługi w firmie CORAL”

Unia Europejska

Miło nam poinformować, że CORAL W. Perkowski, J. Perkowski Spółka Jawna otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0445/19 pn. „Nowe ekousługi w firmie Coral” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa pozycji konkurencyjnej firmy poprzez zwiększenie możliwości świadczenia usług i wdrożenie 2 nowych usług do oferty firmy:

  • usługi monitorowania i zarządzania instalacjami ECO ENERGY EXPERT,
  • usługi projektowania zgodnie z metodologią BIM.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu zostaną wdrożone 2 nowe ekousługi, wdrożony zostanie innowacyjny proces zarządzania energią w firmie, zostanie stworzonych 10 nowych miejsc pracy w gminie Choroszcz, poprzez planowany wzrost przychodów i zysku projekt pozytywnie wpłynie na wzrost PKB w regionie.

Wartość projektu: 2 693 674,61 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 865 538,81 PLN

ZOBACZ REALIZACJE: